16. ročník Budmerickej výstavy vín

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice v spolupráci s Obecným úradom v Budmericiach Vás pozýva na 16. ročník Budmerickej výstavy vín, ktorý sa uskutoční dňa 2. marca 2013 o 14:00 h v Kultúrnom dome Budmerice.

Organizácia a dodanie vzoriek

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné  hroznové vína.

Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš o obsahu 0,75 l alebo 6 fliaš o obsahu

0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 11.2.2013 na adresu:

Obecný úrad Budmerice
J. Rášu  534
Budmerice

Kontaktná osoba:
Štefan Lukačovič  tel: 0904/143 320
Ing. Štefan Čambal tel.: 0903/436628

Poplatok  za vzorku  3.-EUR

Označenie údajov na vzorke:

  1. názov odrody (príp. značky)
  2. ročník
  3. prívlastok
  4. obsah zvyškového cukru
  5. kategória podľa obsahu cukru
  6. meno a adresu výrobcu.

Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s horeuvedenými vyplnenými
údajmi.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií podľa obsahu zvyškového cukru:
1, Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
2, Vína tiché biele polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l /
3. Prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti / viac ako 45 g/l /
4, Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/
5, Vína tiché červené suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

Pri chybnom označení kategórie bude získaná medaila a ocenenie odobraté.

Vystavovateľ obdrží  za 1 vzorku katalóg, za 2 a viac vzoriek degustačný pohár a katalóg.

Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Výstava je nominačnou výstavou  pre Národný salón vín SR 2013.

Pravidlá degustácie

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc.

Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie za okrúhlym stolom . Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

Do finále postupuje najvyššie hodnotená vzorka z každej hodnotiacej komisie . Z týchto vzoriek budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Tituly „Šampión 16. Budmerickej výstavy 2013“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú predsedovia degustačných komisií..

Odborné hodnotenie vín sa bude konať 15 februára o 14:00 v Kultúrnom dome v Budmericiach .

Ocenenia

Bodovanie :

od 92 až 100 bodov – „Veľká zlatá medaila“

od 88 do 91,99 bodov – „Zlatá medaila“

od 84,00 do 87,99 bodov – „Strieborná medaila“

Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy.

Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín. Týmto vínam organizátor udelí diplom.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína je možné objednať samolepky s označením Šampión,Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing.Štefana Čambala  ( tel.č. 0903/436628).

Svojvoľné označovanie vín s logom budmerickej výstavy je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa.Účastník výstavy, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku budmerickej výstavy.

Výsledky Budmerickej výstavy vín

Štatút, prihlášku a výsledky výstavy nájdete aj na stránkach www.mvc.sk.

Prihláška: vystava_budmerice_2013-prihlaska.doc

,