15. ročník ochutnávky vín Budmerice

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice v spolupráci s obecným úradom v Budmericiach Vás pozýva na 15. ročník ochutnávky vín, ktorý sa uskutoční dňa 11. februára 2012 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome Budmerice.

Termín odbornej degustácie

Odborná degustácia vín sa bude konať 28. januára 2012 o 9:30 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach.

Organizácia a dodanie vzoriek

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné hroznové vína.
Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fľaše o obsahu 0,75 l alebo 6 fliaš o obsahu 0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 25.1.2012 na adresu:
Obecný úrad Budmerice
J. Rášu 534
Budmerice

Kontaktná osoba:
Štefan Lukačovič tel: 0904/143 320
Ing. Štefan Čambal tel.: 0903/436628

Poplatok za vzorku 3.-EUR

Označenie údajov na vzorke:

 • názov odrody (príp. značky)
 • ročník
 • prívlastok
 • obsah zvyškového cukru
 • kategória podľa obsahu cukru
 • meno a adresu výrobcu.

Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s horeuvedenými vyplnenými údajmi.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií podľa obsahu zvyškového cukru

 1. Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
 2.  Vína tiché biele polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l /
 3. Vína tiché biele,ružové,červené sladké / viac ako 45 g/l /
 4.  Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/
 5.  Vína tiché červené suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

Pri chybnom označení kategórie bude získanie medaily a ocenenia neuznané.

Vystavovateľ obdrží za 1 vzorku katalóg, za 2 a viac vzoriek degustačný pohár a katalóg.

Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Výstava je nominačnou výstavou pre Národný salón vín SR 2012.

Pravidlá degustácie

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie za okrúhlym stolom . Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

Do finále postupuje najvyššie hodnotená vzorka z každej hodnotiacej komisie . Z týchto vzoriek budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Tituly „Šampión 15. budmerickej výstavy 2012“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú vybraní hodnotitelia.

Ocenenia

Bodovanie :

od 92 až 100 bodov – „Veľká zlatá medaila“
od 88 do 91,99 bodov – „Zlatá medaila“
od 84,00 do 87,99 bodov – „Strieborná medaila“
od 75 do 83,99 bodov – „Bronzová medaila“

Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy.

Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V. neudelí viac ako 30 percent zlatých a strieborných medailí z celkového počtu súťažných vín. Týmto vínam organizátor udelí diplom. Organizátor si vyhradzuje právo posunu bodových hraníc potrebných pre zisk zlatých, strieborných a bronzových medailí.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína si môžete objednať samolepky s označením Šampión,Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing.Štefana Čambala ( tel.č. 0903/436628).

Svojvoľné označovanie vín s logom budmerickej výstavy je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Vystavovateľ, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku budmerickej výstavy.

Výsledky 15. budmerickej výstavy vín

Štatút a prihlášku si môžete stiahnuť tu: budmericka_vystava2012 , alebo na www.mvc.sk.  Výsledky výstavy nájdete na stránkach fajnkosteri.budmerice.net alebo www.mvc.sk

, , ,